-

آرشیو پروژه ها > بهمن 1390

  پاسخ پروژه نيوماتيکي ارسالي توسط آقاي امين عزيزي [ دانلود پروژه ]
پاسخ پروژه نيوماتيکي ارسالي توسط آقاي امين عزيزي

  پروژه و فيلم کنترل خط توليد بسته بندي [ دانلود پروژه ]
پروژه و فيلم کنترل خط توليد بسته بندي

  پروژه راه اندازي موتور بصورت ضربه اي [ دانلود پروژه ]
پروژه راه اندازي موتور بصورت ضربه اي

  پروژه کارخانه توليد پيچ ، کنترل توليد در طول روز و هفته با گزارش گيري [ دانلود پروژه ]
پروژه کارخانه توليد پيچ ، کنترل توليد در طول روز و هفته با گزارش گيري

  پروژه روشن و خاموش کردن موتور به کمک PLC و HMI پيکر بندي ، برنامه نويسي [ دانلود پروژه ]
پروژه روشن و خاموش کردن موتور به کمک PLC و HMI پيکر بندي ، برنامه نويسي

1