-

آرشیو پروژه ها > دی 1390

  برچسب زن کالا [ دانلود پروژه ]
برچسب زن کالا

  پاسخ پروژه کنترل کننده ترتيبي ارسالي توسط آقاي امين عزيزي [ دانلود پروژه ]
پاسخ پروژه کنترل کننده ترتيبي ارسالي توسط آقاي امين عزيزي

  پروژه بالا بر قطعات توسط الکترونيوماتيک [ دانلود پروژه ]
پروژه بالا بر قطعات توسط الکترونيوماتيک

  بررسي و طراحي دستگاه خشک کن پارچه [ دانلود پروژه ]
بررسي و طراحي دستگاه خشک کن پارچه

  پروژه آسانسور 2 طبقه [ دانلود پروژه ]
پروژه آسانسور 2 طبقه

  برنامه نويسي انتقال دهنده قطعات [ دانلود پروژه ]
برنامه نويسي انتقال دهنده قطعات

  برنامه نويسي کنترل کننده ترتيبي [ دانلود پروژه ]
برنامه نويسي کنترل کننده ترتيبي

1